Skip to content
Računala

Informatika za državnu maturu


Tečaj
Nedeljko Begović
Potreban pristupni kod
Upis

O nama

Informatika za državnu maturu

Uvod

Ispitom iz Informatike na državnoj se maturi provjerava dostignuta razina znanja te kompetencija pristupnika u ovim područjima:

 • osnove uporabe računala i primjenskih programa
 • građa i načela djelovanja računala
 • algoritamski način rješavanja problema i programiranje.

Obrazovni ishodi

Ovdje su, za svako područje ispitivanja, zadani obrazovni ishodi, odnosno konkretni opisi onoga što pristupnik mora znati, razumjeti i moći učiniti kako bi postigao uspjeh na ispitu.

Osnove uporabe računala i primjenskih programa
 

Pristupnik treba znati, odnosno moći:

 • imenovati i primijeniti osnove naredbe operacijskoga sustava
 • opisati ulogu operacijskoga sustava
 • razlikovati i objasniti načine pohranjivanja i prijenosa podataka
 • primijeniti postupke za prilagođavanje postavki računala
 • opisati postupke instalacije i deinstalacije programa
 • izabrati primjereni program za obradbu zadanih podataka
 • upotrijebiti zadani korisnički program
 • razlikovati i primijeniti matematičke formule i funkcije
 • vrjednovati, objasniti i kreirati grafički prikaz podataka
 • osmisliti, razviti i kreirati obradbu skupine podataka
 • prosuditi značaj i posljedice računalnih virusa te ukazati na važnost primjerene zaštite
 • objasniti pojmove vezane za računalne mreže i internet
 • razlikovati i rabiti osnovne usluge interneta
 • protumačiti i primijeniti osnovna načela komunikacije putem elektroničke pošte
 • uspješno pretraživati web
 • procijeniti relevantnost prikupljenih podataka i vrjednovati podatke s interneta te razviti kritički stav prema izvoru prikupljenih podataka.

Poznavanje građe i načela funkcioniranja računala

Pristupnik treba znati, odnosno moći:

 • razlikovati i povezivati brojevne sustave značajne za opis rada računala te argumentirati njihovu primjenu
 • prikazati i objasniti način prikaza brojeva i znakova u računalu (IEEE norma)
 • upotrebljavati zakonitosti logičke algebre i primijeniti ih na logičke sklopove
 • opisati i razlikovati vrste računala i način njihova rada
 • imenovati i objasniti svrhu sklopovlja i programskih dijelova računala
 • opisati funkcionalne cjeline računala (ulogu centralne jedinice, ulogu i vrste memorija, nabrojati i u kratkim crtama prikazati periferne jedinice računala, nabrojati ostale dijelove računala)
 • navesti i koristiti osnovne mjere za vrjednovanje računala.

Rješavanje problema programiranjem

Pristupnik treba znati, odnosno moći:

 • objasniti pojam i osnovna svojstva algoritma
 • navesti i primijeniti jezike za zapisivanje algoritama (dijagram toka i pseudo kôd)
 • nabrojati, razlikovati i usporediti vrste programskih jezika
 • identificirati faze izradbe programa i razlikovati vrste pogrješaka
 • usvojiti i znati razlikovati (protumačiti) pojam i uporabu varijable i konstante
 • zaključiti kada i osmisliti kako primijeniti naredbu grananja (jednostruku, višestruku)
 • raspoznati i primijeniti naredbe ponavljanja (s provjeravanjem uvjeta na početku, s provjeravanjem uvjeta na kraju, s unaprijed zadanim brojem ponavljanja, ugnježdene naredbe ponavljanja)
 • rabiti brojač
 • razlikovati i znati primijeniti jednostavne tipove podataka (cjelobrojne, realne, znakovne, logičke)
 • modificirati i prestrukturirati matematičke izraze u konkretnome programskome jeziku
 • prepoznati i primijeniti naredbu pridruživanja
 • razlikovati i upotrijebiti unos i ispis podataka
 • poznavati i primijeniti standardne algoritme:
  • za zamjenu sadržaja dviju varijabli
  • za traženje najmanjega i najvećega među učitanim brojevima
  • za izračun srednje vrijednosti unesenih brojeva
  • za rad s prirodnim brojevim

Za detaljniji opis svega onoga što se od vas očekuje na državnoj maturi iz Informatike, pogledajte ispitni katalog

 

Povratak na vrh